Logistyka & Dystrybucja  
   Strona gwna    Oferta - usugi logistyczne    Lokalizacje magazynw    Informacje z rynku    Sownik    Ciekawostki    Ogoszenia    Kontakt    Mapa serwisu
» USTAWA O DROGOWYCH SPӣKACH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
 

Ustawa o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia

USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia1)

(Dz. U. z dnia 12 lutego 2007 r.)


Art. 1. 1. Ustawa okrela warunki tworzenia oraz zasady dziaalnoci drogowych spek specjalnego przeznaczenia do przygotowania lub realizacji przedsiwzi w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarzdzania drogami krajowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), zwanych dalej "przedsiwziciami drogowymi".

2. Ustawy nie stosuje si do drg krajowych w miastach na prawach powiatu, zarzdzanych przez prezydenta miasta.

Art. 2. 1. Minister waciwy do spraw transportu, majc na uwadze kierunki rozwoju sieci drogowej, w tym w szczeglnoci zobowizania Rzeczypospolitej Polskiej wynikajce z czonkostwa w Unii Europejskiej, potrzeb przebudowy infrastruktury drogowej zwizan z zapewnieniem zrwnowaonego rozwoju kraju, ustala przedsiwzicia drogowe spord zada planowanych do wykonania przez Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad.

2. W celu przygotowania lub realizacji przedsiwzi drogowych ustalonych zgodnie z ust. 1, minister waciwy do spraw transportu, dziaajc w imieniu Skarbu Pastwa, tworzy drogowe spki specjalnego przeznaczenia, zwane dalej "spkami".

Art. 3. 1. Spka moe by zawizana i dziaa w formie spki akcyjnej.

2. Zawizujc spk minister waciwy do spraw transportu obejmuje, w imieniu Skarbu Pastwa, wszystkie akcje.

3. Kapita zakadowy spki wynosi nie mniej ni 1.000.000 z i jest pokrywany wkadem pieninym lub aportem, przy czym wkad pieniny nie moe by niszy ni 500.000 z.

4. Akcje spki s imienne.

5. Minister waciwy do spraw transportu reprezentuje w spce Skarb Pastwa, wykonujc kompetencje ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa okrelone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysugujcych Skarbowi Pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pn. zm.2)).

6. Minister waciwy do spraw transportu ustala statut spki.

7. Prywatyzacja spki wymaga zgody Rady Ministrw.

8. Zarzd spki skada si z nie mniej ni 3 i nie wicej ni 5 osb. Czonkw zarzdu spki powouje i odwouje minister waciwy do spraw transportu spord osb posiadajcych odpowiednie kwalifikacje i dowiadczenie w zakresie zarzdzania, finansw, drogownictwa lub transportu drogowego.

9. Rada nadzorcza spki jest powoywana i odwoywana przez ministra waciwego do spraw transportu i skada si z nie mniej ni 5 i nie wicej ni 7 czonkw. W skad rady nadzorczej spki wchodzi po jednej osobie wyznaczonej przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych, ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad. Do czonkw rady nadzorczej stosuje si odpowiednio przepisy art. 12 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pn. zm.3)).

10. Owiadczenia woli skadane spce przez Skarb Pastwa wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Przepisu art. 303 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. - Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pn. zm.4)) nie stosuje si.

11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spki stosuje si przepisy ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. - Kodeks spek handlowych.

Art. 4. 1. Celem dziaalnoci spki jest przygotowanie lub realizacja przedsiwzicia drogowego.

2. Spka realizuje cel, o ktrym mowa w ust. 1, przez:

  1)  budow, przebudow, remont, utrzymanie lub ochron drg, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

  2)  wykonywanie obowizkw zarzdcy drogi w zakresie ustalonym w art. 20 pkt 2-7 i 9-18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

  3)  sporzdzanie dokumentacji do decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi, o ustaleniu lokalizacji autostrady, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacji do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na budow, o pozwoleniu na uytkowanie, a take innej dokumentacji niezbdnej do przygotowania lub realizacji przedsiwzicia drogowego;

  4)  wystpowanie z wnioskami o wydanie decyzji, o ktrych mowa w pkt 3;

  5)  nabywanie nieruchomoci pod drogi w imieniu i na rzecz Skarbu Pastwa;

  6)  gospodarowanie nieruchomociami przeznaczonymi lub zajtymi pod drogi w zakresie okrelonym w umowie, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1;

  7)  pobieranie opat za przejazd autostrad, o ktrych mowa w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pn. zm.5));

  8)  pobieranie opat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w cigach drg krajowych;

  9)  organizacj finansowania powierzonego spce przedsiwzicia drogowego;

  10) inn dziaalno bezporednio zwizan z przygotowaniem lub realizacj powierzonego spce przedsiwzicia drogowego, nienaruszajc zasad wolnej konkurencji.

3. Spce przysuguje wynagrodzenie prowizyjne za wykonanie powierzonego jej przedsiwzicia drogowego, z wyczeniem przypadku, w ktrym spce powierzono pobieranie opat stanowicych jej przychd.

4. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 3, ustala si do wysokoci do 3,5 % wartoci przedsiwzicia drogowego uwzgldniajcej w szczeglnoci warto kosztorysow tego przedsiwzicia.

5. W przypadku powierzenia spce pobierania opat, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, w umowie okrelonej w art. 6 ust. 1, wpywy z tych opat mog stanowi przychd spki, jeeli umowa tak stanowi.

6. Zysk spki po opodatkowaniu spka przeznacza na finansowanie realizacji powierzonego przedsiwzicia drogowego lub przekazuje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

7. Przepisw ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wypatach z zysku przez jednoosobowe spki Skarbu Pastwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353) nie stosuje si.

Art. 5. Do udzielania przez spk zamwie, ktrych przedmiotem s dostawy, usugi lub roboty budowlane, stosuje si przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658).

Art. 6. 1. Minister waciwy do spraw transportu zawiera ze spk umow okrelajc zakres i warunki przygotowania lub realizacji przedsiwzicia drogowego.

2. Projekt umowy, o ktrej mowa w ust. 1, opracowuje spka w terminie 2 miesicy od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sdowego, na podstawie wytycznych co do technicznych i finansowych warunkw przedsiwzicia drogowego ustalonych przez ministra waciwego do spraw transportu.

3. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktrym mowa w ust. 2, opiniuje warunki tej umowy w zakresie dotyczcym swoich zada wynikajcych z odrbnych przepisw, a powierzanych na mocy umowy spce.

4. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad jest obowizany do wspdziaania ze spk w wykonaniu umowy, o ktrej mowa w ust. 1, w zakresie go dotyczcym, zwizanym z realizacj przez spk przedsiwzicia drogowego.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego opiniuje warunki projektu umowy, o ktrym mowa w ust. 2, w zakresie sposobu i terminw wypaty z Krajowego Funduszu Drogowego wynagrodzenia spki lub nalenoci z tytuu finansowania przedsiwzicia drogowego.

Art. 7. Umowa, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, okrela w szczeglnoci:

  1)  cel i przedmiot przedsiwzicia drogowego, z okreleniem, ktre z zada wymienionych w art. 4 ust. 2 zostaj powierzone spce;

  2)  harmonogram przygotowania lub realizacji przedsiwzicia drogowego;

  3)  normy jakociowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsiwzicia drogowego;

  4)  czn warto rodkw przewidzianych na przygotowanie lub realizacj przedsiwzicia drogowego bdcego przedmiotem umowy, z podaniem przewidywanych rde ich pochodzenia oraz warunkw ich przekazywania na finansowanie przedsiwzicia drogowego;

  5)  szczegowe warunki realizacji zada powierzonych spce;

  6)  szczegowe warunki przejcia od Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad dokumentacji dotyczcej przygotowania lub realizacji przedsiwzicia drogowego stanowicego przedmiot umowy;

  7)  tytu prawny do korzystania z nieruchomoci pooonych w granicach pasa drogowego, nabytych przez spk lub przejtych od Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad;

  8)  tytu prawny do nieruchomoci udostpnianych przez spk wykonawcom lub operatorom lub sposb korzystania przez wykonawc lub operatora z tych nieruchomoci;

  9)  warunki korzystania przez spk z budynkw, budowli i innych urzdze usytuowanych w granicach pasa drogowego;

  10) warunki poboru opat za przejazd autostrad;

  11) wysoko i warunki wypaty wynagrodzenia spki;

  12) warunki zwrotu przez spk pasa drogowego drogi objtej przedsiwziciem drogowym oraz dokumentacji dotyczcej tego przedsiwzicia na rzecz Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad, po rozwizaniu umowy;

  13) obowizki spki w zakresie okrelania w umowach zawieranych w zwizku z przygotowaniem lub realizacj przedsiwzi drogowych zakresu odpowiedzialnoci wykonawcw za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy w formie kar umownych;

  14) zakres odpowiedzialnoci stron;

  15) sposb rozstrzygania sporw wynikych na tle realizacji umowy;

  16) warunki zmiany i rozwizania umowy;

  17) zasady wzajemnych rozlicze w razie rozwizania umowy.

Art. 8. 1. Przygotowanie lub realizacj przedsiwzicia drogowego powierzonego spce, w tym wynagrodzenie spki, finansuje si:

  1)  ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa ustalonych w ustawie budetowej;

  2)  ze rodkw bezzwrotnych Unii Europejskiej;

  3)  ze rodkw Krajowego Funduszu Drogowego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

  4)  z poyczek lub kredytw zaciganych przez spk lub Skarb Pastwa;

  5)  z emisji obligacji;

  6)  ze rodkw wasnych spki;

  7)  z innych tytuw.

2. Przygotowanie lub realizacja przedsiwzicia drogowego powierzonego spce moe by finansowana z wpyww z opat, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8, jeeli umowa, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

3. Spce mog by udzielone przez Skarb Pastwa gwarancje i porczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pn. zm.6)).

4. Gwarancje i porczenia, o ktrych mowa w ust. 3, s zwolnione z opat prowizyjnych.

5. Na zabezpieczenie spaty kredytw lub poyczek spka moe dokonywa na rzecz instytucji kredytujcych cesji wpyww z tytuu wykonywania prawa poboru opat, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8.

6. Jeeli przedsiwzicie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem rodkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3:

  1)  uwzgldnia si je w Programie rzeczowo-finansowym dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem rodkw Krajowego Funduszu Drogowego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

  2)  spotka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umow okrelajc sposb i terminy dokonywania wypat na rzecz wykonawcw przedsiwzi drogowych ze rodkw Krajowego Funduszu Drogowego.

Art. 9. 1. W celu realizacji przedsiwzicia drogowego lub jego czci spka moe zawrze z wykonawc, zwanym dalej "operatorem", umow na eksploatacj drogi, zwan dalej "umow operatorsk".

2. Do wyboru operatora oraz do zawierania umw operatorskich stosuje si przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych, z zastrzeeniem art. 10.

3. Spka moe powierzy operatorowi w umowie operatorskiej pobieranie opat, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8.

Art. 10. 1. Ogoszenie o zamwieniu na eksploatacj drogi powinno, oprcz elementw waciwych dla wybranego trybu postpowania o zamwienie publiczne, zawiera take informacj o technicznych i ekonomiczno-finansowych zaoeniach zamwienia.

2. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia, o ktrym mowa w ust. 1, powinna zawiera take:

  1)  obowizek zoenia owiadczenia przez uczestnika postpowania, e jego wsplnicy albo akcjonariusze, ktrzy dysponuj bezporednio lub porednio co najmniej 20 % gosw na zgromadzeniu wsplnikw albo na walnym zgromadzeniu, lub ktrzy posiadaj bezporednio co najmniej 20 % udziaw lub akcji w innej spce kapitaowej, nie ubiegaj si o zawarcie umowy operatorskiej dotyczcej tego samego postpowania;

  2)  obowizek zoenia przez uczestnika postpowania wykazu jednostek z nim powizanych w rozumieniu przepisw o rachunkowoci.

Art. 11. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1)  w art. 13a w pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu:

"4)    na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136).";

  2)  w art. 13d:

a)    ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.         Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, moe wprowadzi dla obiektw mostowych zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad albo dla ktrych funkcj zarzdcy drogi peni drogowa spka specjalnego przeznaczenia, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za przejazd przez obiekt mostowy nie moe przekroczy dla:

1)             pojazdu kategorii 1 - 4 z;

2)             pojazdu kategorii 2 - 5 z;

3)             pojazdu kategorii 3 - 6 z;

4)             pojazdu kategorii 4 - 8 z;

5)             pojazdu kategorii 5 - 9 z.",

b)    ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6.         Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, moe wprowadzi dla tuneli zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad albo dla ktrych funkcj zarzdcy drogi peni drogowa spka specjalnego przeznaczenia, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za przejazd przez tunel nie moe przekroczy dla:

1)             pojazdu kategorii 1 - 8 z;

2)             pojazdu kategorii 2 - 10 z;

3)             pojazdu kategorii 3 - 12 z;

4)             pojazdu kategorii 4 - 15 z;

5)             pojazdu kategorii 5 - 18 z.",

c)    ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10.         Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, pobiera zarzd drogi, a w przypadku jego braku zarzdca drogi, z zastrzeeniem ust. 10a.",

d)    po ust. 10 dodaje si ust. 10a w brzmieniu:

"10a.         Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, moe pobiera na warunkach okrelonych w umowie, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia, drogowa spka specjalnego przeznaczenia, ktra peni funkcj zarzdcy drogi krajowej.";

  3)  w art. 18 w ust. 2 w pkt 9 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 10 w brzmieniu:

"10)      wykonywanie zada wynikajcych z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej ustawy.";

  4)  w art. 18a:

a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.         W skad Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad wchodz, z zastrzeeniem ust. 3a, oddziay w wojewdztwach.",

b)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.         Obszar dziaania oddziau pokrywa si, z zastrzeeniem ust. 3a, z obszarem wojewdztwa.",

c)    po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:

"3a.         Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad, w drodze zarzdzenia, moe tworzy oddziay regionalne realizujce zadania Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad w zakresie poszczeglnych autostrad i drg ekspresowych, przy czym oddziay te prowadz dziaalno na obszarze wikszym ni jedno wojewdztwo.";

  5)  w art. 19:

a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.         Zarzdcami drg, z zastrzeeniem ust. 3, 5 i 8, s dla drg:

1)             krajowych - Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad;

2)             wojewdzkich - zarzd wojewdztwa;

3)             powiatowych - zarzd powiatu;

4)             gminnych - wjt (burmistrz, prezydent miasta).",

b)    dodaje si ust. 8 w brzmieniu:

"8.         Drogowa spka specjalnego przeznaczenia peni funkcj zarzdcy drogi krajowej na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.";

  6)  w art. 40a po ust. 1a dodaje si ust. 1b w brzmieniu:

"1b.      W przypadku powierzenia drogowej spce specjalnego przeznaczenia pobierania opat, o ktrych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mog one stanowi przychd tej spki, jeeli umowa, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.".

Art. 12. W ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pn. zm.7)) wprowadza si nastpujce zmiany:

  1)  w art. 4 dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 i dodaje si ust. 2 w brzmieniu:

"2.    Uprawnienia, obowizki i zadania Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad, o ktrych mowa w przepisach rozdziaw 4 i 5, stosuje si odpowiednio do drogowych spek specjalnego przeznaczenia, z tym e spkom tym przysuguje prawo nieodpatnego uytkowania w stosunku do nieruchomoci nabytych w trybie przepisw rozdziau 5 lub przejtych od Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad.";

  2)  w art. 37a:

a)    po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:

"3a.         Drogowa spka specjalnego przeznaczenia moe pobiera opaty za przejazd autostrad na warunkach okrelonych w umowie, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136).",

b)    ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13.         W przypadku pobierania opat za przejazd autostrad przez Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad albo drogow spk specjalnego przeznaczenia, o ktrej mowa w ust. 3a, stosuje si przepisy ust. 4 i 5.";

  3)  art. 37c otrzymuje brzmienie:

"Art. 37c.     Opaty za przejazd autostrad pobrane przez Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad stanowi przychd Funduszu, a opaty pobrane przez drogow spk specjalnego przeznaczenia mog stanowi przychd tej spki, jeeli umowa, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.";

  4)  w art. 37e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.    Wysoko opat za przejazd autostrad, o ktrej mowa w art. 37a ust. 3 i 3a, nie moe przekracza stawek maksymalnych za przejazd 1 km autostrady dla kategorii pojazdw okrelonych w zaczniku do ustawy.";

  5)  art. 37f otrzymuje brzmienie:

"Art. 37f.     Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia, w granicach stawek maksymalnych, o ktrych mowa w art. 37e, wysoko opat za przejazd autostrad, o ktrych mowa w art. 37a ust. 3 oraz 3a.";

  6)  art. 37g otrzymuje brzmienie:

"Art. 37g.     Od opat za przejazd, o ktrych mowa w art. 37a ust. 2, 3 i 3a, s zwolnione pojazdy uprzywilejowane wykonujce zadania w zakresie okrelonym w art. 53 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.8)).";

  7)  w art. 39b:

a)    w ust. 1:

–        po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu:

"5a)          rodkw pochodzcych z opat za przejazdy, pobieranych przez drogow spk specjalnego przeznaczenia, jeeli umowa, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia, nie stanowi inaczej;";

–        pkt 11b otrzymuje brzmienie:

"11b)          wpyww z opat i kar okrelonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136) oraz wpyww z opat okrelonych w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z pn. zm.9)), z zastrzeeniem ust. 3;",

b)    dodaje si ust. 3 w brzmieniu:

"3.         Wpywy z opat, o ktrych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, mog stanowi przychd drogowej spki specjalnego przeznaczenia na mocy umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia, jeeli umowa tak stanowi.";

  8)  w art. 39f w ust. 1 dodaje si pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3)    finansowanie przedsiwzi drogowych powierzonych drogowej spce specjalnego przeznaczenia;

4)     finansowanie kosztw utworzenia drogowej spki specjalnego przeznaczenia, w tym rodkw na pokrycie kapitau zakadowego i kosztw podjcia dziaalnoci spki, finansowanie kosztw podwyszenia kapitau zakadowego drogowej spki specjalnego przeznaczenia oraz wypat wynagrodzenia dla tej spki.";

  9)  w art. 39g w ust. 2:

a)    pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)         wykaz drogowych projektw inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spki, drogowe spki specjalnego przeznaczenia lub Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad;",

b)    w pkt 4 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5)         czn kwot przewidywanych wypat z tytuu finansowania kosztw utworzenia drogowej spki specjalnego przeznaczenia, w tym rodkw na pokrycie kapitau zakadowego i kosztw podjcia dziaalnoci tej spki, finansowania kosztw podwyszenia kapitau zakadowego drogowej spki specjalnego przeznaczenia, wypaty wynagrodzenia dla tej spki oraz finansowania przedsiwzi drogowych powierzonych drogowej spce specjalnego przeznaczenia.";

  10) art. 39h otrzymuje brzmienie:

"Art. 39h.     Program jest realizowany przez Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad, drogowe spki specjalnego przeznaczenia i Bank Gospodarstwa Krajowego, pod nadzorem ministra waciwego do spraw transportu oraz ministra waciwego do spraw finansw publicznych.";

  11) w art. 39i dodaje si pkt 3 w brzmieniu:

"3)    przedsiwzi drogowych powierzonych drogowej spce specjalnego przeznaczenia - s okrelone w umowie, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spkach specjalnego przeznaczenia.";

  12) art. 39k otrzymuje brzmienie:

"Art. 39k. 1.     Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad, dokonuje wypat ze rodkw Funduszu odpowiednio na rzecz spek lub wykonawcw robt w wysokoci i terminach wynikajcych z umw, o ktrych mowa w art. 39i pkt 1 i 2, a na wniosek ministra waciwego do spraw transportu dokonuje wypat, o ktrych mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4.

2.                Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spek specjalnego przeznaczenia, dokonuje wypat ze rodkw Funduszu na rzecz wykonawcw przygotowania lub realizacji przedsiwzi drogowych.".

Art. 13. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pn. zm.10)) w art. 1 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:

"3.    Uprawnienia, obowizki i zadania Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad stosuje si odpowiednio do drogowej spki specjalnego przeznaczenia, z tym e spce tej przysuguje prawo nieodpatnego uytkowania w stosunku do nieruchomoci nabytych w trybie ustawy lub przejtych od Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad.".

Art. 14. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu ldowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)    ministra waciwego do spraw transportu za porednictwem Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad albo drogowych spek specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do drg krajowych;".

 

Art. 15. 1. Koszty utworzenia spki, w tym rodki na pokrycie kapitau zakadowego i koszty podjcia dziaalnoci spki oraz rodki na podwyszenie kapitau zakadowego spki, ponosi minister waciwy do spraw transportu.

2. Koszty, o ktrych mowa w ust. 1, mog by pokrywane, na wniosek ministra waciwego do spraw transportu, ze rodkw Krajowego Funduszu Drogowego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

______

1)  Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustaw z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, ustaw z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu ldowego.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 61.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 61.

8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701.

9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1601.

 

   
Obiekty logistyczne
OBSUGA LOGISTYCZNA W BONIU k. WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA OKCIE
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA BIELANY
HALA Z OBSUG LOGISTYCZN W OKOLICY WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
CENTRUM PIOTRKW
MAGAZYN Z OBSUG PIASECZNO
CENTRUM LOGISTYCZNE OARW
USUGI LOGISTYCZNE CENTRALNA POLSKA - PIOTRKW
OPERATOR LOGISTYCZNY GDASK
USUGI LOGISTYCZNE LSK - RYBNIK
CENTRUM DYSTRUBUCYJNE W PODWARSZAWSKICH JANKACH
MAGAZYNY Z OBSUG W TORUNIU
USUGI LOGISTYCZNE W BDZINIE
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE BRONISZE
CENTRUM LOGISTYCZNE W POZNANIU
ogoszenia dla logistyka
budynki i hale logistyczne do skomercjalizowania (wynajem, sprzeda)
centra logistyczne do wynajcia
hale do magazynowania, dystrybucji sprzeda
hale fabryczne i magazynowe baza hal do wynajmu lub sprzedania
hale Katowice okolice do wynajcia
hale magazynowo produkcyjne szukamy powanych najemcw i inwestorw
hale produkcyjne umowa najmu sprzeday
hale Toru oferty na wynajem sprzeda
lokale uytkowe magazynowe zbycie wynajem
magazyny Krakw szybko umowa najmu lub sprzeda
nieruchomoci przemysowe do uzgodnienia wynajem sprzeda
samodzielne budynki biuro z hal najem
platformy logistyczne zbycie wynajem
lokal magazynowy jeli chcesz kupi lub wynaj
firmy budowlane budynki przemysowe
magazyny budowa hale Pozna
nowe inwestycje obiekty przemysowe techniczne magazynowe
agencja nieruchomoci i budowa hale pod skadowanie produkcj
solidne budowanie zakady produkcyjne magazyny
szybkie budowy hale magazyny
lokal magazynowy rampa
park magazynowy pod najem (umowa najmu) lub na sprzeda
hale do wynajcia najem
wszystkie ogoszenia »
2006 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeone
Serwisy JARTOM wykorzystuj pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie.
Wicej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatnoci.
Akceptuj polityk prywatnoci
zamknij