Logistyka & Dystrybucja  
   Strona główna    Oferta - usługi logistyczne    Lokalizacje magazynów    Informacje z rynku    Słownik    Ciekawostki    Ogłoszenia    Kontakt    Mapa serwisu
» ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PROWIZJI OD OPŁAT W TRANSPORCIE DROGOWYM
 

Rozporządzenie w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

(Dz. U. z dnia 13 lipca 2004 r.)

 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:

  1)  za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  2)  za wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  3)  za wydanie zezwolenia zagranicznemu przewoźnikowi na wykonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  4)  za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:

a)    Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty,

b)    polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych - 7 % pobranej opłaty;

  5)  za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  6)  za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozu na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  7)  za wydanie formularza jazdy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  8)  za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  9)  za wydanie świadectwa kierowcy, zmiany świadectwa kierowcy lub wydanie wtórnika świadectwa kierowcy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 10 % pobranej opłaty;

  10) za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:

a)    Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 10 % pobranej opłaty,

b)    graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju - 7 % pobranej opłaty,

c)    przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym - 7 % pobranej opłaty,

d)    inna niż wskazana w lit. a-c jednostka uprawniona do poboru opłaty - 7 % pobranej opłaty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1 pkt 1-10, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7 % pobranej opłaty.

§ 2. Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.

§ 3. 1. Jednostki uprawnione do poboru opłat są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych odnoszących się do miesiąca poprzedniego, dotyczących:

  1)  liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;

  2)  wysokości pobranych opłat;

  3)  wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres półroczny i roczny;

  4)  wysokości pobranych prowizji;

  5)  wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek środków specjalnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.

2. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b-d oraz ust. 2, obowiązane są również do przekazywania Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, odnoszących się do miesiąca poprzedniego.

3. Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jednostki uprawnione do poboru opłat obowiązane są przekazywać inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.

4. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany zawiadamiać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

5. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

________

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 169, poz. 1648), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

   
Obiekty logistyczne
OBSŁUGA LOGISTYCZNA W BŁONIU k. WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA OKĘCIE
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA BIELANY
HALA Z OBSŁUGĄ LOGISTYCZNĄ W OKOLICY WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
CENTRUM PIOTRKÓW
MAGAZYN Z OBSŁUGĄ PIASECZNO
CENTRUM LOGISTYCZNE OŻARÓW
USŁUGI LOGISTYCZNE CENTRALNA POLSKA - PIOTRKÓW
OPERATOR LOGISTYCZNY GDAŃSK
USŁUGI LOGISTYCZNE ŚLĄSK - RYBNIK
CENTRUM DYSTRUBUCYJNE W PODWARSZAWSKICH JANKACH
MAGAZYNY Z OBSŁUGĄ W TORUNIU
USŁUGI LOGISTYCZNE W BĘDZINIE
CENTRUM LOGISTYCZNE W POZNANIU
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE BRONISZE
ogłoszenia dla logistyka
hale lista nieruchomości wynajem sprzedaż
hale Katowice okolice do wynajęcia lub sprzedaży
hale systemowe i wyspecjalizowane do wynajmu lub sprzedaży
logistyka magazynowa najem
lokale produkcyjne najem od ręki
magazyny Poznań zapraszamy do zakupu wynajęcia
magazyny Warszawa, Pruszków, Ożarów for sale, for rent
składowanie pewny wynajem kupno
konstrukcje halowe wynajem sprzedaż
budowa hali hale i chłodnie, mroźnie
firma budowlana hale do magazynowania, dystrybucji
konstrukcje budynki przemysłowe
agencja nieruchomości i budowa hale
agencja nieruchomości i budowa zespoły magazynowe
nieruchomości wynajem polecamy do wynajęcia sprzedaży
nieruchomości sprzedaż portal ofert do wynajęcia i sprzedaży
_ platformy logistyczne
na sprzedaż _ zespoły magazynowe
nieruchomości magazyny Warszawa
hale o przeznaczeniu magazynowym działki
park przemysłowy hale stalowe
park dystrybucyjny długoterminowy wynajem sprzedaż
wszystkie ogłoszenia »
2006 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwisy JARTOM wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij