Logistyka & Dystrybucja  
   Strona główna    Oferta - usługi logistyczne    Lokalizacje magazynów    Informacje z rynku    Słownik    Ciekawostki    Ogłoszenia    Kontakt    Mapa serwisu
» ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PROWIZJI OD OPŁAT W TRANSPORCIE DROGOWYM
 

Rozporządzenie w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

(Dz. U. z dnia 13 lipca 2004 r.)

 

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:

  1)  za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  2)  za wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  3)  za wydanie zezwolenia zagranicznemu przewoźnikowi na wykonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  4)  za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:

a)    Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty,

b)    polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych - 7 % pobranej opłaty;

  5)  za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  6)  za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozu na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  7)  za wydanie formularza jazdy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  8)  za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 14 % pobranej opłaty;

  9)  za wydanie świadectwa kierowcy, zmiany świadectwa kierowcy lub wydanie wtórnika świadectwa kierowcy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 10 % pobranej opłaty;

  10) za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:

a)    Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - 10 % pobranej opłaty,

b)    graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju - 7 % pobranej opłaty,

c)    przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym - 7 % pobranej opłaty,

d)    inna niż wskazana w lit. a-c jednostka uprawniona do poboru opłaty - 7 % pobranej opłaty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1 pkt 1-10, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7 % pobranej opłaty.

§ 2. Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.

§ 3. 1. Jednostki uprawnione do poboru opłat są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych odnoszących się do miesiąca poprzedniego, dotyczących:

  1)  liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;

  2)  wysokości pobranych opłat;

  3)  wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres półroczny i roczny;

  4)  wysokości pobranych prowizji;

  5)  wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek środków specjalnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.

2. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b-d oraz ust. 2, obowiązane są również do przekazywania Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, odnoszących się do miesiąca poprzedniego.

3. Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jednostki uprawnione do poboru opłat obowiązane są przekazywać inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.

4. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany zawiadamiać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

5. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

________

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 169, poz. 1648), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

   
Obiekty logistyczne
OBSŁUGA LOGISTYCZNA W BŁONIU k. WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA OKĘCIE
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA BIELANY
HALA Z OBSŁUGĄ LOGISTYCZNĄ W OKOLICY WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
CENTRUM PIOTRKÓW
MAGAZYN Z OBSŁUGĄ PIASECZNO
CENTRUM LOGISTYCZNE OŻARÓW
USŁUGI LOGISTYCZNE CENTRALNA POLSKA - PIOTRKÓW
OPERATOR LOGISTYCZNY GDAŃSK
USŁUGI LOGISTYCZNE ŚLĄSK - RYBNIK
CENTRUM DYSTRUBUCYJNE W PODWARSZAWSKICH JANKACH
MAGAZYNY Z OBSŁUGĄ W TORUNIU
USŁUGI LOGISTYCZNE W BĘDZINIE
CENTRUM LOGISTYCZNE W POZNANIU
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE BRONISZE
ogłoszenia dla logistyka
hale ciężka i lekka produkcja konfekcjonowanie magazynowanie polecamy wynajem kupno
hale Ożarów do wyboru
hale pod składowanie produkcję najem okazjonalny, sprzedaż
hale z biurami pod najem (umowa najmu) lub na sprzedaż
hale z biurami wynajem lub sprzedaż hal z gruntem
hale zabudowane sprzedaż i wynajem
magazyny dystrybucyjne i kompletacyjne wynajem lub inne formy użytkowania
nieruchomości komercyjne do sprzedania
nowe hale przygotowane do wynajęcia lub sprzedania
obiekty magazynowe oferty zbycia wynajęcia
magazyny Gdańsk, Gdynia agencja nieruchomości
budowa hal stalowych magazyny pod wszelką działalność
budowa sprzedaż wynajem centra magazynowe
firmy budowlane centra dystrybucyjne
HALE budownictwo magazyny Piaseczno, Ożarów, Błonie, Teresin, Piotrków
inwestowanie hale produkcyjne
porównanie warunków budowy, wynajmu i sprzedaży i hale na sprzedaż wynajem
planowane inwestycje hale Kraków
nieruchomosci i hale budowa magazyny chemiczne, artykuły niebezpieczne
hale istniejące i oferty budowlane hale pod produkcję i magazynowanie, składowanie
budowa, hale istniejące i budowane platformy logistyczne
do wynajęcia __ hale stalowe
hale stalowe hale fabryczne i magazynowe
nieruchomości do wynajęcia lokale magazynowe
wszystkie ogłoszenia »
2006 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwisy JARTOM wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij