Logistyka & Dystrybucja  
   Strona główna    Oferta - usługi logistyczne    Lokalizacje magazynów    Informacje z rynku    Słownik    Ciekawostki    Ogłoszenia    Kontakt    Mapa serwisu
» ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH
 

Rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2006 r.)

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 1. Rozporządzenie określa:

  1)  rodzaj oraz stawki opłaty uiszczanej za przejazd po drogach krajowych przez podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy, zwanej dalej "opłatą";

  2)  tryb wnoszenia i sposób rozliczania opłaty w przypadku niewykorzystania w całości lub w części dokumentu potwierdzającego jej wniesienie za okres roczny z przyczyn niezależnych od podmiotu;

  3)  wzory dokumentów potwierdzających wniesienie opłaty.

§ 2. Rodzaje oraz stawki opłat, uwzględniające czas przejazdu po drogach krajowych, rodzaj pojazdu samochodowego, dopuszczalną masę całkowitą oraz emisję spalin określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Uiszczenie opłaty następuje poprzez nabycie, przez podmiot wykonujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy, karty opłaty w jednostce upoważnionej do poboru opłat, zwanej dalej "jednostką".

2. Karta opłaty składa się z dwóch części:

  1)  winiety samoprzylepnej umieszczanej w sposób trwały wewnątrz pojazdu samochodowego, w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu;

  2)  odcinka kontrolnego przechowywanego w pojeździe samochodowym i okazywanego na żądanie osób uprawnionych do kontroli karty opłaty.

3. Dowód uiszczenia opłaty stanowią obie części karty opłaty łącznie.

4. Nie stanowią dowodu uiszczenia opłaty:

  1)  winieta nieprzedziurkowana lub nieumieszczona trwale w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

  2)  uszkodzone winieta lub odcinek kontrolny;

  3)  odcinek kontrolny noszący ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej;

  4)  odcinek kontrolny zafoliowany (zalaminowany) lub w inny sposób uniemożliwiający sprawdzenie umieszczonych na dokumencie zabezpieczeń.

5. Wzory kart opłat określają załączniki nr 2-25 do rozporządzenia.

6. Opis kart opłat wraz z opisem zabezpieczeń oraz sposób zaznaczania na karcie opłaty czasu przejazdu po drogach krajowych określa załącznik nr 26 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kartę opłaty wypełnia podmiot wykonujący przewóz drogowy przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu.

2. Wypełnienie karty opłaty polega na wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego na jej odcinku kontrolnym.

3. Kartą nieprawidłowo wypełnioną jest karta:

  1)  wypełniona niezgodnie z ust. 2;

  2)  wskazująca na ingerencję w pola podlegające wypełnieniu.

§ 5. 1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy może wystąpić do jednostki z wnioskiem o zwrot niewykorzystanej opłaty, zwanym dalej "wnioskiem", w przypadku niewykorzystania w całości lub w części dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty rocznej z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności:

  1)  utraty pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty;

  2)  zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty;

  3)  zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie której wykonywane były przewozy.

2. We wniosku podmiot wykonujący przewóz drogowy podaje przyczyny niewykorzystania opłaty oraz dołącza do niego:

  1)  odcinek kontrolny karty opłaty;

  2)  dokumenty potwierdzające przyczynę niewykorzystania opłaty.

3. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny niewykorzystania opłaty. Wniosek złożony po upływie terminu pozostaje nierozpatrzony. Przepis art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Jednostka rozpatruje wniosek w terminie 21 dni od dnia złożenia.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za miesiąc wykorzystany.

3. Kwota niewykorzystanej opłaty obliczana jest w oparciu o liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu, za który opłata została uiszczona, począwszy od dnia złożenia wniosku.

 

§ 7. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jednostka dokonuje zwrotu za niewykorzystaną opłatę roczną, zgodnie z następującym wyliczeniem:

  1)  za niewykorzystanie opłaty do 3 miesięcy włącznie - pełna stawka opłaty miesięcznej, za każdy miesiąc;

  2)  za niewykorzystanie opłaty od 4 do 9 miesięcy włącznie - 50 % stawki opłaty miesięcznej, za każdy miesiąc;

  3)  za niewykorzystanie opłaty od 10 do 11 miesięcy włącznie - 30 % stawki opłaty miesięcznej, za każdy miesiąc.

2. Kwota podlegająca zwrotowi z tytułu niewykorzystanej opłaty rocznej podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Jednostka dokonuje zwrotu niewykorzystanej opłaty w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po dniu rozpatrzenia wniosku.

4. Zwrot niewykorzystanej opłaty dokonywany jest z uzyskanych przez jednostkę środków z tytułu opłat za przejazd po drogach krajowych.

§ 8. Jednostka odmawia zwrotu opłaty lub jej części w przypadku:

  1)  złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;

  2)  gdy niewykorzystanie karty opłaty rocznej nastąpiło z przyczyn zależnych od podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

  3)  podejrzenia podrobienia albo przerobienia odcinka kontrolnego;

  4)  złożenia odcinka kontrolnego wypełnionego niewłaściwie;

  5)  złożenia odcinka kontrolnego, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2-4;

  6)  niezłożenia odcinka kontrolnego.

§ 9. Jednostka przechowuje wnioski wraz z załączonymi dokumentami przez okres 2 lat od dnia złożenia wniosku.

§ 10. Karty opłat nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane i zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 21 października 2007 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2006 r.3)

 

______

1)  Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1684 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1577), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

 

 

Stawka opłat w zł

Rodzaj pojazdu

dobowa

siedmiodniowa

miesięczna

roczna

samochodowego

Emisja spalin pojazdu samochodowego*

 

EURO

0 lub 1

EURO

2 i wyżej

EURO

0 lub 1

EURO

2 i wyżej

EURO

0 i 1

EURO

2 i wyżej

EURO

0 lub 1

EURO

2 i wyżej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

9

8

30

28

75

70

 500

 450

Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** co najmniej 12 t

27

27

88

75

275

250

2.500

2.100

Autobusy

12

11

45

40

120

108

 800

 700

 

______

*   Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010).

**  Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

 

   
Obiekty logistyczne
OBSŁUGA LOGISTYCZNA W BŁONIU k. WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA OKĘCIE
CENTRUM LOGISTYCZNE WARSZAWA BIELANY
HALA Z OBSŁUGĄ LOGISTYCZNĄ W OKOLICY WARSZAWY
CENTRUM LOGISTYCZNE NA WARSZAWSKIEJ PRADZE
CENTRUM PIOTRKÓW
MAGAZYN Z OBSŁUGĄ PIASECZNO
CENTRUM LOGISTYCZNE OŻARÓW
USŁUGI LOGISTYCZNE CENTRALNA POLSKA - PIOTRKÓW
OPERATOR LOGISTYCZNY GDAŃSK
USŁUGI LOGISTYCZNE ŚLĄSK - RYBNIK
CENTRUM DYSTRUBUCYJNE W PODWARSZAWSKICH JANKACH
MAGAZYNY Z OBSŁUGĄ W TORUNIU
USŁUGI LOGISTYCZNE W BĘDZINIE
CENTRUM LOGISTYCZNE W POZNANIU
CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE BRONISZE
ogłoszenia dla logistyka
hale pod lekką i ciężką produkcję baza ofert do wynajęcia lub sprzedaży
hale pod składowanie produkcję budowa pod wynajem
hale przemysłowe na sprzedaż
hale składowanie i produkcja zapraszamy do zakupu wynajęcia
hale Warszawa, Ożarów, Piaseczno, Pruszków, Błonie oferty zbycia wynajęcia
magazyny do wynajmu
obiekty przemysłowe teczniczne magazynowe budowa pod wynajem
zespoły hal przygotowane do wynajęcia lub sprzedania
budowa hali magazyny specjalistyczne spożywcze, chłodnie
firmy budowlane zespoły magazynowe
HALE budownictwo oraz hale do sprzedania i wynajęcia
wynajem _ hale systemowe i wyspecjalizowane
nieruchomości hale pod lekką i ciężką produkcję
konstrukcje halowe hale zabudowane
budynki magazynowe wynajem _
lokale magazynowe hale
magazyny Warszawa, Pruszków, Ożarów do wynajęcia __
nowe inwestycje w Warszawie do wynajęcia _
koszt budowy hali powierzchnie magazynowe
budowa magazynow zakłady przemysłowe i magazyny
budowa magazynu hale nadające się na produkcję i magazyny
centum magazynowe oferujemy
park biznesowy do sprzedania
wszystkie ogłoszenia »
2006 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwisy JARTOM wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij